Územní plán

Zpracování územního plánu Hajnice

50.4875139N, 15.9081453E

Obsah

O co jde? 1
Zapojte se 1
Průběh práce 2
Harmonogram 3
Mapa požadavků 4
Tým 5

O co jde?

Obec Hajnice nemá k dnešnímu dni vydán územní plán (ÚP), má pouze vymezené zastavěné území. Zpracováváme návrh nového ÚP. Níže uvedená závaznost ÚP a způsob jeho pořízení je dána zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

ÚP závazně stanovuje, jakým způsobem se má rozvíjet území obce, a ovlivňuje tak možnost nové výstavby i využití stávajících nemovitostí. Proto je ÚP veřejně projednáván a vlastníci dotčených nemovitostí i další občané mohou při projednávání hájit svá práva uplatňováním námitek (vlastník, oprávněný investor, zástupce veřejnosti) a připomínek (kdokoliv).

O pořízení a vydání ÚP rozhoduje obec, tedy zastupitelstvo obce. Za obec v procesu pořizování ÚP vystupuje určený zastupitel, který je především mluvčím zastupitelstva obce. ÚP pro obec pořizuje úřad územního plánování (pořizovatel) a zpracovává ho projektant.

 • Vydavatel ÚP Hajnice: Zastupitelstvo obce Hajnice, určený zastupitel Petr Červený
 • Pořizovatel ÚP Hajnice: Městský úřad Trutnov, Odbor rozvoje města, úřednice Michaela Kostková
 • Projektant ÚP Hajnice: City Upgrade s.r.o., Ing. arch. Vratislav Ansorge, Ing. arch. Marie Kastlová
Teď se nacházíme na samém začátku procesu zpracování ÚP a je možnost zapojit se do návrhu ÚP prostřednictvím podnětů, které nám předáte, kontakt je uvedený dole na stránce.

Zadání a průběh práce

Při pořizování ÚP je stavebním zákonem zajištěna účast veřejnosti v těchto krocích:

 1. zadání ÚP – tato fáze již proběhla a zadání je schváleno
 2. společné jednání o návrhu ÚP
 3. veřejné projednání návrhu ÚP

Jednotlivé kroky v procesu pořizování ÚP oznamuje pořizovatel prostřednictvím písemností na fyzické i elektronické úřední desce své i příslušné obce. Písemnost se 15. dnem ode dne vyvěšení na úřední desce považuje za doručenou a od tohoto dne musí být zveřejněna ještě nejméně po dobu 15 dnů, celkem tedy 30 dnů. Obvykle je však písemnost zveřejněna po celou dobu, kdy může veřejnost uplatňovat námitky a připomínky.

 1. Pořizovatel doručí veřejnou vyhláškou návrh zadání ÚP. Každý má možnost se s návrhem zadání seznámit a může u pořizovatele písemně uplatnit své připomínky do 15 dnů ode dne doručení.
 2. Pořizovatel doručí veřejnou vyhláškou návrh ÚP pro společné jednání s dotčenými orgány, krajským úřadem, příslušnou obcí a sousedními obcemi. Každý má možnost se s návrhem seznámit a může u pořizovatele písemně uplatnit své připomínky do 30 dnů ode dne doručení.
 3. Pořizovatel doručí veřejnou vyhláškou návrh ÚP pro veřejné projednání. Pořizovatel oznámí též dobu a místo veřejného projednání, které se koná nejdříve 15 dnů ode dne doručení. Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání návrhu ÚP může u pořizovatele každý písemně uplatnit připomínky a vlastníci pozemků a staveb, oprávněný investor a zástupce veřejnosti mohou písemně uplatnit námitky.

Pořizovatel vyhodnotí výsledky projednání návrhu ÚP, zajistí případné upravení návrhu a předloží zastupitelstvu příslušné obce návrh na vydání ÚP. Jsou-li splněny všechny požadavky, zastupitelstvo obce vydá ÚP formou opatření obecné povahy. Vydání ÚP se oznámí veřejnou vyhláškou a vydaný ÚP nabývá účinnosti 15. dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Harmonogram

1.

Přípravné práce

příprava práce, průzkum podkladů, online mapování, tvorba webu

2.
Právě probíhá

Průzkumy a rozbory

procházení území, zpracování analýzy, příprava dotazníku - předpoklad dokončení 4/2024

3.

Návrh územního plánu pro společné jednání

zpracování konceptu územního plánu na základě zadání, podnětů, průzkumů a rozborů

4.

Společné jednání o návrhu územního plánu

konání společného jednání - předpoklad 9/2024

5.

Úprava návrhu územního plánu pro veřejné projednání

jednání s dotčenými orgány a subjekty, úprava konceptu územního plánu na základě požadavků

6.

Veřejné projednání návrhu územního plánu

konání veřejného projednání - předpoklad 12/2024

7.

Dopracování čistopisu územního plánu

dokončení územního plánu

8.

Vydání územního plánu

schválení a vydání územního plánu zastupitelstvem

Mapa požadavků

Mapa požadavků na využití území

Tým

Ing. arch. Vratislav Ansorge

architekt

Ing. arch. Marie Kastlová

architektka

RNDr. František Bárta

zpracovatel ÚSES
 1. [1] Mapa (zdroj: https://mapy.cz/s/bacahataju )
 2. [2] Zákon č. 183/2006, o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (zdroj: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-183 )
 3. [3] Zásady územního rozvoje (ZÚR) Královéhradeckého kraje (zdroj: https://www.khk.cz/cz/rozvoj-kraje/uzemni-planovani/uplne-zneni-zasad-uzemniho-rozvoje-kralovehradeckeho-kraje-po-vydani-aktualizaci-c--1--2--3--4-a-5-362003/ )
 4. [4] Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje (PRVK KHK) (zdroj: https://prvk.khk.cz/prvk/uvod/ )
 5. [5] Územně analytické podklady (ÚAP) ORP Trutnov (zdroj: https://upd.trutnov.cz/ )
 6. [6] Historická mapa - 1. vojenské mapování (zdroj: https://maps.arcanum.com/en/map/firstsurvey-bohemia/?bbox=1709399.9842511476%2C6507983.96388686%2C1830399.8000265816%2C6553769.74382968&map-list=1&layers=141 )
 7. [7] Historická mapa - 2. vojenské mapování (zdroj: https://maps.arcanum.com/en/map/secondsurvey-bohemia/?bbox=1709399.9842511476%2C6507983.96388686%2C1830399.8000265816%2C6553769.74382968&map-list=1&layers=7 )
 8. [8] Historická mapa - 3. vojenské mapování 1 : 25 000 (zdroj: https://maps.arcanum.com/en/map/thirdsurvey25000/?bbox=1709399.9842511476%2C6507983.96388686%2C1830399.8000265816%2C6553769.74382968&map-list=1&layers=129 )
 9. [9] Historická mapa - 3. vojenské mapování 1 : 75 000 (zdroj: https://maps.arcanum.com/en/map/thirdsurvey75000/?bbox=1709399.9842511476%2C6507983.96388686%2C1830399.8000265816%2C6553769.74382968&map-list=1&layers=43 )
 10. [10] Historická mapa - císařské otisky (zdroj: https://ags.cuzk.cz/archiv/?extent=-638197.6192214868,-1015555.6254203686,-625395.9936182357,-1009570.8654508487&d=vrs_checkBox1 )
 11. [11] Historická mapa - letecké snímky 1953 (zdroj: https://ags.cuzk.cz/archiv/?extent=-638197.6192214868,-1015555.6254203686,-625395.9936182357,-1009570.8654508487&start=lms&d=lms_checkBox4&b=ortofoto )

Územní plán

50.4875139N, 15.9081453E

On-line verze:

https://hajnice.cityupgrade.cz

City Upgrade